Program szkoleń ICT dla kadr administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej

Program eAdministracja realizowany jest przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn we współpracy z Krajową Siecią Naukową KBN LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji) w zgodzie ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukończenie szkolenia w ramach Programu eAdministracja wiąże się z otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu informatycznego dla kadr nowoczesnej e-administracji, wydawanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli (European IT Certification Institute, ASBL). Certyfikat wydawany jest w języku angielskim wraz z odpisem i suplementem w języku polskim.

Program szkoleniowy eAdministracja obejmuje 90 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku polskim na nowoczesnej platformie zdalnego nauczania CompLearn e-Learning (proces dydaktyczny w trybie asynchronicznym obejmuje wykłady, laboratoria oprogramowania i konsultacje merytoryczne). Program szkoleniowy może być realizowany co najwyżej przez trzy miesiące (co oznacza, że przed upływem trzech miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia uczestnik musi przystąpić do procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej, która prowadzona jest w pełni w trybie zdalnym w specjalnym systemie egzaminacyjnym zintegrowanym z platformą CompLearn e-Learning).

Do udziału w programie szkoleniowym eAdministracja kwalifikują się jedynie pracownicy urzędów administracji publicznej (skierowani na szkolenie przez swojego przełożonego). Zarówno realizacja szkolenia jak i procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna są całkowicie bezpłatne dzięki współfinansowaniu Programu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w programie szkoleniowym nie wiąże się z żadnymi opłatami, a szkolenie może być realizowane poza czasem pracy uczestnika. Jedynym wymogiem formalnym jest zatrudnienie w urzędzie administracji publicznej. W celu przystąpienia do programu szkoleniowego eAdministracja należy zarejestrować się w portalu eAdninistracja.pl

Szkolenia informatyczne CompLearn