Elektroniczna administracja

Elektroniczna administracja opiera się na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Istotnym aspektem jest standaryzacja systemów eAdministracji w ramach państw UE. eAdministracja poprzez widoczne poprawienie jakości świadczonych usług ma zachęcać obywateli do większego zaangażowania w procesy demokratyczne oraz wspierać funkcjonowanie mechanizmów państwa.

Wdrożenie elektronicznej administracji wiąże się z szeregiem korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw, jak i dla samych struktur administracji publicznej.

eAdministracja

Istotnym narzędziem wspierającym wdrażanie elektronicznej administracji jest szereg inicjatyw wspólnotowych w postaci programów IDA, IDABC oraz ISA. Te unijne inicjatywy mają na celu polepszenie efektywności działań europejskich organów administracji publicznej i współpracy między nimi, poprzez wsparcie finansowe przy wdrożeniu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCIs), tj. skupionych na wdrażaniu ogólnoeuropejskich usług eAdministracji w określonych obszarach oraz środków horyzontalnych (HMs), takich jak eLink, CIRCA - Administrator Centrum Zasobów Komunikacyjno - Informacyjnych, Wytyczne Architektury dla paneuropejskich sieci telematycznych między administracjami (Architecture Guidelines) czy też Europejskie Ramy Interoperacyjności.

Szkolenia informatyczne CompLearn