Informacje o elektronicznej administracji

Elektroniczna administracja (w skrócie eAdministracja) opiera się na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. W ramach eAdministracji zakłada się także zmiany organizacyjnej, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Istotnym aspektem jest standaryzacja systemów eAdministracji w ramach państw UE. eAdministracja poprzez widoczne poprawienie jakości świadczonych usług ma zachęcać obywateli do większego zaangażowania w procesy demokratyczne oraz poparcia w ramach polityki państwa. Założenia unijne w ramach eAdministracji obejmują także (zgodnie z postulatami Strategii Lizbońskiej):

  • Rozwój infrastruktury sieci teleinformatycznych – w głównej mierze dostępność szerokopasmowych łącz internetowych na terenie całej Unii.

  • Rozwój społeczeństwa informacyjnego – wdrażanie wszystkich grup społeczeństwa poprzez szkolenia np. z wykorzystaniem systemów typu e-Learning w celu podniesienia ogólnej wiedzy i umiejętności, co w wyniku umożliwi swobodne poruszanie się w ramach nowoczesnych technologii oraz skuteczne korzystanie ze wszystkich rozwiązań udostępnianych przez eAdministrację.

  • Rozwój informatyzacji – tworzenie sieci publicznych punktów dostępowych do Internetu.

eAdministracja

Proces przekształcenia administracji w eAdministrację związany jest z przeprojektowaniem wewnętrznych procesów administracyjnych oraz samej struktury administracji. Istotne jest wydzielenie w ramach urzędu tzw. „front office” czyli działu obsługi klienta, który będzie zajmował się z jednej strony przyjmowaniem i zleceń drogą elektroniczną oraz obsługą kontaktową klinet-urząd. Drugim istotnym elementem jest stworzenie tzw. „back office” czyli działu zajmującego się realizacją zleceń – ten dział ma być transparentny dla klienta. Realizacja zleceń ma zachodzić w sposób zautomatyzowany w miarę możliwości oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi. W ramach takiej struktury wewnętrznej eAdministracja bardzo istotnym aspektem jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji elektronicznej oraz systemy wymiany danych między różnimy instytucjami. Konieczna jest tutaj interoperacyjność, czyli w uproszczeniu zdolność współpracy pomiędzy różnymi systemami informatycznymi przy zapewnienie wysokiego poziomy bezpieczeństwa.

W ramach eAdministracji można wyróżnić kilka relacji, które w ramach eAdministracji mają opierać się na zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz umożliwić zdalny dostęp elektroniczny:

  • obywatel-urząd (urząd-obywatel)
  • przedsiębiorca-urząd (urząd-przedsiębiorca)
  • usługodawca-urząd (urząd-usługodawca)
  • urząd-urząd
  • kardy urzędu-urząd (urząd-kadry urzędu)

W ramach tych relacji istotne jest zapewnie bezpiecznego kanału komunikacyjnego (np. odpowiednio zabezpieczone łącze internetowe) umożliwiające swobodny przepływ kluczowych informacji. Istotnym jest, aby uzyskać wysokie współczynniki funkcjonalności oraz efektywności w ramach wszystkich wymienionych relacji.

Szkolenia informatyczne CompLearn