Program IDABC / ISA

Akronim IDABC pochodzi od angielskiej nazwy Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens, czyli Program interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli.

IDABC jest następcą programu IDA, prowadzonego w latach 2000-2004. IDA była zbiorem tzw. projektów wspólnego zainteresowania (ang. PCI – Project of common interest) i środków horyzontalnych (ang. HM – horizontal measures). IDABC wykorzystuje możliwości oferowane przez technologie informacyjne I komunikacyjne aby wspierać międzynarodowe usługi sektora publicznego dla obywateli i przedsiębiorstw w całej zjednoczonej Europie. Pomaga on również zwiększyć efektywność i poziom współpracy pomiędzy europejskimi administracjami publicznymi. W wyniku tych działań Europa staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do mieszkania, pracy oraz inwestowania.

Założone cele IDABC osiąga poprzez wydawanie rekomendacji oraz proponowanie rozwiązań, które umożliwiają krajowym i europejskim administracjom wydajną komunikację elektroniczną i oferowanie coraz bardziej nowoczesnych usług dla obywateli i przedsiębiorstw. Program zapewnia również finansowanie projektów spełniających warunek usprawniania komunikacji między administracjami.

eAdministracja

Przedstawiciele narodowych legislatur reprezentowani są w zarządzie programu IDABC oraz w licznych zespołach eksperckich. Dzięki temu program stał się unikalnym forum współpracy w kwestii narodowych polityk dotyczących e-Administracji.

Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych oraz poprzez tworzenie usług zapewniających platformę komunikacji pomiędzy administracjami IDABC przyczynia się do nadrzędnego celu: modernizowania europejskiego sektora publicznego.

Inne cele programu to:

eAdministracja

  • Umożliwienie efektywnej i bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy administracjami publicznymi na wszystkich poziomach, oraz pomiędzy administracjami a instytucjami użyteczności publicznej

  • Rozszerzenie zakresu wymiany informacji w celu dostarczenia usług dla przedsiębiorstw i obywateli, biorąc pod uwagę ich potrzeby

  • Osiągnięcie zdolności do współpracy z przedsiębiorstwami i obywatelami, bazując na europejskiej platformie współpracy

  • Przyczynienie się do wysiłków administracji publicznych krajów członkowskich pod kątem wdrożenia, bezpieczeństwa, wydajności i transparentności usług

  • Promocja dobrych praktyk i rozwoju innowacyjnych rozwiązań telekomunikacji w administracjach publicznych.

IDABC jest programem zarządzanym przez Dyrektoriat Generalny ds. Informatyki Komisji Europejskiej. IDABC wspiera implementację legislacji unijnej, poczynając od regulacji rynku wewnętrznego aż po polityki dotyczące konsumentów i zdrowia, poprzez dostarczenie środków wymiany informacji pomiędzy administracjami publicznymi w całej Europie dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Głównymi beneficjentami programu IDABC są administracje publiczne, a w szczególności władze narodowe i instytucje Unii. Poprzez dostarczenie wiedzy eksperckiej – forum dla wymiany informacji i finansowania rozwiązań IT – IDABC pomaga administracjom w zwiększeniu efektywności ich istniejących sieci. IDABC oferuje również usługi, narzędzia i wytyczne które wspierają interoperatywność w Europie. Część tych narzędzi i usług, takich jak CIRCA, eLink, Wytyczne Architektury IDABC oraz Europejska Platforma Interoperatywności są dostępne również dla władz regionalnych i lokalnych. Projekty te zostaną omówione w szczegółach w kolejnych wykładach.

eAdministracja

Obywatele i przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu korzystają z różnorodnych projektów IDABC, czy to poprzez bezpośrednie wykorzystanie konkretnych sieci IDABC, jak PLOTEUS czy SOLVIT, czy też poprzez bardziej otwarte i efektywne usługi publiczne. Na przykład portal PLOTEUS zapewnia centralny punkt dostępu do szeregu stron internetowych dotyczących edukacji w całej Europie. Zapewnia również praktyczną informację dotyczącą opodatkowania, kosztów życia, uznawalności dyplomów i innych aspektów mieszkania w innym kraju Unii. Obywatele i przedsiębiorstwa mogą również zwrócić się do SOLVIT, jako do alternatywnej metody rozwiązywania sporów, która służy im również pomocą w rozpoznaniu ich praw na rynku wewnętrznym oraz zapewnia szybką metodę rozwiązywania problemów bez uciekania się do działań prawnych.

Dodatkowo, program IDABC przeprowadza podlegające mu projekty bazując na rozwiązaniach dostępnych na rynku, dzięki czemu dostawcy usług informatycznych mogą bezpośrednio korzystać z program poprzez uczestnictwo w przetargach.

Po zakończeniu w grudniu 2009 roku programu IDABC, jego miejsce zajął kontynuator - program ISA (z ang. Interoperability Solutions for European Public Administrations). Będzie on funkcjonował od początku 2010 do końca 2015 roku.

Szkolenia informatyczne CompLearn