Informacje o Programie eAdministracja

1. Do kogo skierowany jest program eAdministracja?

Program eAdministarcja skierowany jest do pracowników zatrudnionych w urzędach administracji publicznej z obszaru całego kraju.

Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej jest niewystarczający poziom kompetencji kluczowych ICT wśród kadr urzędów administracji publicznej, koniecznych w obliczu zmieniąjacych się wymagań względem nowoczesnej administracji publicznej. Dobór instrumentów wsparcia, tj. opracowanie oferty szkoleniowej ICT e-Learning, wdrożenie internetowej platformy „e-Urzednik” pełniącej role krajowego centrum informacyjno-szkoleniowego ICT dla kadr administracji publicznej oraz organizacja certyfikowanych szkoleń ICT e-Learning są adekwatne do sytuacji i potrzeb grupy docelowej.

Rekrutacja uczestników programu będzie odbywała się w ramach zaplanowanej akcji informacyjnej i bezpośredniej współpracy z urzędami administracji publicznej w oparciu regulamin uczestnictwa i kolejność zgłoszeń rejestrowanych na platformie eAdministracja.pl.

W ramach grupy docelowej programu planowany jest równy dostęp do wsparcia dla pracowników niepełnosprawnych, polegający na braku regulaminie uczestnictwa jakichkolwiek kryteriów dyskwalifikujących oraz braku barier fizycznych w ramach wsparcia szkoleniowego realizowanego w formie e-Learning (w przeciwieństwie do szkoleń stacjonarnych, w których bariery fizyczne dla osób niepełnosprawnych występują). W związku z powyższym program jest zgodny z polityką horyzontalną UE dotyczącą równości szans.

2. Jaka jest skala Programu eAdministracja?

eAdministracja

Obecnie program eAdministracja realizowany jest w ramach swojej pierwszej, pilotażowej edycji w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "e-Urzędnik: wsparcie podnoszenia jakości działania urzędów administracji samorządowej poprzez program szkolenia kadr w zakresie kluczowych kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)". Pierwsza, pilotażowa edycja programu przewiduje objęcie wsparciem co najmniej 1000 urzędników administracji publicznej. Kolejne edycje przewidują objęcie 20 tysięcy urzędników.

Program nie przewiduje górnego ograniczenia liczby pracowników urzędów administracji publicznej objętych wsparciem bezpłatnego programu certyfikowanych szkoleń ICT w programie, w ramach możliwości konsorcjum realizującego (przewiduje sie możliwość wsparcia nawet kilkukrotnie większej liczby pracowników administracji niż zaplanowany minimalny poziom 1000 beneficjentów ostatecznych).

3. Jakie są cele programu eAdministracja?

W ostatnich latach Unia Europejska kładzie szczególnie silny nacisk na wdrażanie elektronicznej administracji publicznej, jako konsekwencji dążenia do podnoszenia jakości i efektywności działania organów administracji. Z tego powodu niezbędne stało się podniesienie niewystarczających obecnie kwalifikacji pracowników administracji w zakresie technologii informatycznych potrzebnych do efektywnego wykorzystania elementów administracji elektronicznej specyfikowanych m. in. przez program IDABC oraz jego następcę: program ISA.

Nadrzędnym celem programu eAdministracja jest podniesienie jakości działania urzędów administracji publicznej w skali całego kraju, w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i związanych z nimi kompetencji kluczowych, poprzez objecie kadr administracji publicznej programem certyfikowanych szkoleń e-Learning w zakresie ICT (przygotowanie do obsługi klientów e-Administracji oraz zwiększenie efektywności wykonywania zadań pod względem merytorycznym i organizacyjnym). Program realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli przy dofinansowaniu jego pierwszej edycji z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

4. W jaki sposób program eAdministracja realizuje swoje cele?

W ramach realizacji celu ogólnego program eAdministracja skierowany jest do kadr administracji publicznej z terenu całej Rzeczpospolitej Polskiej, oferując bezpłatne wsparcie w postaci działań ukierunkowanych na:

  • Stworzenie platformy internetowej eAdministracja, pełniącej role krajowego centrum informacyjno-szkoleniowego ICT dla kadr administracji publicznej.

  • Organizację bezpłatnych oraz certyfikowanych przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI szkoleń ICT e-Learning, zakończonych wydaniem prestiżowego certyfikatu Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI dla kadr e-Administracji, potwierdzającego nabycie kwalifikacji ICT wymaganych w ramach efektywnego wykorzystywania nowoczesnych elementów e-Administracji, specyfikowanych przez programy IDABC i ISA.

  • Organizację akcji informacyjnej dotyczącej konieczności nabywania kompetencji kluczowych ICT przez kadry urzędów administracji publicznej.

5. Jakim problemom program eAdministracja stara się przeciwdziałać?

eAdministracja

Program jest odpowiedzią na szereg problemów zidentyfikowanych na podstawie raportu „Stopień informatyzacji urzędów w Polsce 3 edycja 2006” przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia dla MSWiA. Problemy te są następujące:

  • Niewystarczający poziom kluczowych kompetencji ICT wśród części kadr urzędów administracji publicznej, stanowiący o niepełnym przygotowaniu do informatyzacji urzędów i elektronicznej obsługi klientów oraz ograniczający efektywność wykonywania zadań pod względem merytorycznym i organizacyjnym (niewystarczające umiejętności posługiwania sie nowymi technologiami informatycznymi pozyskiwania wiedzy i zwiększania produktywności, w tym niewystarczająca znajomość programu Komisji Europejskiej dla e-Administracji IDABC, teoretycznych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa informatycznego oraz niewystarczające umiejętności w zakresie zaawansowanego wykorzystania oprogramowania biurowego i sieci informatycznych).

  • Brak spójnej, ogólnodostępnej oferty szkoleniowej ICT skierowanej do kadr administracji publicznej, zgodnej z wymogami programu Komisji Europejskiej IDABC dla e-Admistracji (uzasadnieniem istotności tego programu jest jego przyjecie przez Komisję Europejską jako oficjalnego programu rozwoju e-Administracji w krajach UE).

  • Brak szerokiego dostępu do informacji merytorycznych na temat zakresu kompetencyjnego ICT zgodnego z europejskim programem IDABC dla kadr e-Administracji oraz brak możliwości rekrutacji do bezpłatnych programów szkoleń ICT.

  • Niska świadomość wśród kadr urzędów administracji publicznej konieczności podnoszenia kompetencji w zakresie ICT, w kontekście rosnących oczekiwań społeczeństwa informacyjnego względem administracji.

6. W jaki sposób program eAdministracja wpisuje się w szerszą strategię na poziomie krajowym i europejskim?

Zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim istotnym priorytetem działań dotyczących administracji publicznej stało się zinformatyzowanie jej procesów i usług świadczonych przez nią obywatelom i przedsiębiorstwom, co doprowadzi do zwiększenia efektywności i poprawy jakości jej działania. Niezbędnym elementem prowadzącym do takiego rezultatu jest zapewnienie osiągnięcia, przez pracowników merytorycznych, odpowiednio wysokiego poziomu kwalifikacji w zakresie technologii informatycznych (ICT). Program eAdministracja ukierunkowany jest na podniesienie kwalifikacji IT wsród kadr administracji samorządowej, umożliwiając tym samym uczestniczenie przez nich w pełni w procesie budowania elektronicznej administracji publicznej.

7. Jakie podmioty są odpowiedzialne za realizację programu eAdministracja?

Program eAdministracja realizowany jest przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn przy CompSecur sp. z o.o., Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji, krajową sieć naukową KBN oddział przy Politechnice Wrocławskiej, pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI przy dofinansowaniu pierwszej edycji ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V "Dobre rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarzadzania w administracji samorządowej".

Szkolenia informatyczne CompLearn