Regulamin programu eAdministracja
Wersja regulaminu dla pracowników administracji samorządowej (tzn. urzędów gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich)


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

eAdministracja

realizowanym na terenie całego kraju w ramach projektu
„e-Urzędnik: wsparcie podnoszenia jakości działania urzędów administracji samorządowej poprzez program szkolenia kadr w zakresie kluczowych kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”
przy współfinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
w działaniu 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", poddziałaniu 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


I. Informacje wstępne

§1

Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania ze wsparcia Programu eAdministracja, którego pierwsza edycja realizowana jest na terenie całego kraju w ramach projektu „e-Urzędnik: wsparcie podnoszenia jakości działania urzędów administracji samorządowej poprzez program szkolenia kadr w zakresie kluczowych kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” w działaniu 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", poddziałaniu 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" priorytetu V "Dobre rządzenie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współfinanso waniu ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej przez Realizatora z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§2

Program eAdministracja realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. W skład krajowego konsorcjum realizującego Program eAdministracja wchodzi Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące w ramach firmy CompSecur Sp. z o.o. (lider konsorcjum, zwany dalej Realizatorem) oraz Krajowa Sieć Naukowa Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji przy Politechnice Wrocławskiej (partner konsorcjum).

§3

Pierwsza edycja Programu eAdministracja realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§4

Udział w Programie eAdministracja dla wszystkich podmiotów objętych wsparciem jest nieodpłatny.

§5

Nadzór organizacyjny nad realizacją programu sprawuje Kierownik Programu eAdministracja.

§6

Nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń w ramach programu sprawuje Rada Naukowa Programu eAdministracja, tworzona przez przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład konsorcjum realizującego, będących jednocześnie kierownikami odpowiednich zespołów dydaktycznych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych obszarów programowych. Rada Naukowa ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny szkoleń oraz kształt i zakres egzaminów.


II. Dane kontaktowe i biuro Programu eAdministracja

§7

Biuro sekretariatu Programu eAdministracja znajduje pod adresem: ul. Piłsudskiego 74, p. 309 (budynek NOT, III piętro) we Wrocławiu (kod pocztowy 50-020). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 13-17. Bezpośredni numer telefoniczny biura sekretariatu Programu eAdministracja to 0 71 722 5968 (numer faksu to 0 71 722 8039).

§8

Dla obsługi informacyjnej Programu eAdministracja uruchomiona została infolinia telefoniczna: 0 801 011 647, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17. Kontaktowy adres e-mail Programu to info@eadministracja.pl, a strona internetowa to www.eadministracja.pl.


III. Cel Programu eAdministracja i sposoby jego realizacji

§9

Nadrzędnym celem Programu eAdministracja jest podniesienie jakości działania urzędów administracji publicznej w skali całego kraju, w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i związanych z nimi kompetencji kluczowych, poprzez objęcie kadr administracji publicznej programem certyfikowanych szkoleń e-Learning w zakresie ICT (przygotowanie do obsługi klientów elektronicznej administracji oraz zwiększenie efektywności wykonywania zadań pod względem merytorycznym i organizacyjnym). Program realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli, przy dofinansowaniu w I edycji z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

§10

Program eAdministracja realizuje cel ogólny poprzez wdrażanie szeregu działań ukierunkowanych na:

1. Prowadzenie platformy internetowej eAdministracja.pl, pełniącej rolę krajowego centrum informacyjno-szkoleniowego ICT dla kadr administracji publicznej.

2. Organizację bezpłatnych oraz certyfikowanych przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI szkoleń ICT e-Learning, zakończonych prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem, potwierdzającym nabycie kwalifikacji ICT wymaganych w ramach efektywnego wykorzystywania nowoczesnych elementów elektronicznej administracji, specyfikowanych przez programy Komisji Europejskiej IDABC i ISA (certyfikat wydawany jest w Brukseli przez Instytut EITCI w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim).

3. Organizację akcji informacyjnej, promującej nabywanie kluczowych kompetencji informatycznych z zakresu elektronicznej administracji przez kadry urzędów administracji publicznej.


IV. Podmioty objęte wsparciem w Programie eAdministracja

§11

Program eAdministarcja skierowany jest do pracowników urzędów administracji publicznej z obszaru całego kraju. Do udziału w Programie przystąpić mogą pracownicy urzędów administracji publicznej, w tym pracownicy urzędów gmin, urzędów starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, funkcjonujących na terenie całej Polski.

§12

Preferencyjny dostęp do Programu mają wszyscy niepełnosprawni pracownicy urzędów administracji publicznej, którzy objęci zostaną wsparciem zaplanowanym w Programie eAdministracja poza kolejnością, przed pozostałymi uczestnikami.


V. Formy wsparcia w Programie eAdministracja i procedury dostępu

§13

1. Wsparcie w ramach Programu eAdministarcja, skierowanego do pracowników urzędów administracji publicznej z obszaru całego kraju, obejmuje certyfikowane kursy informatyczne dla kadr administracji publicznej w formie szkoleń realizowanych zdalnie na platformie e-learning, mających na celu umożliwienie kadrom administracji publicznej nabycia i formalnego potwierdzenia międzynarodowym certyfikatem EITCI najistotniejszych kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystania informatycznych komponentów administracji elektronicznej (zgodnie z programami Komisji Europejskiej IDABC oraz ISA). Certyfikaty wydawane są w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European IT Certification Institute) w ramach Programu EITCA e-Government (European IT Certification Academy for Electronic Government).

2. Szkolenie realizowane w Programie eAdministracji obejmuje programową zawartość merytoryczną 90 godzin, przy czym czas na jego realizację jest zależny od możliwości i predyspozycji uczestnika (maksymalny okres realizacji szkolenia wynosi 3 miesiące, jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony na prośbę uczestnika). Szkolenie odbywa się w asynchronicznym trybie zdalnym za pośrednictwem platformy e-learning w Internecie, zapewniając elastyczność czasową organizacji nauki.

3. W celu skorzystania z wyżej wymienionej formy wsparcia pracownik urzędu administracji publicznej w trakcie trwania Programu rejestruje się w serwisie internetowym eAdministracja.pl, elektronicznie składając deklarację przystąpienia do Programu eAdministracja.

4. Warunkiem przystąpienia do Programu eAdministracja jest uzyskanie zgody od przełożonego na przeznaczenie 10 godzin czasu pracy na rzecz realizacji szkolenia, co stanowi wymagany ustawowo niefinansowy wkład własny urzędów administracji publicznej. Przeznaczony na realizację szkolenia czas pracy może zostać w sposób dowolny rozłożony pomiędzy wszystkie dni trwania szkolenia.

Przystąpienie pracownika urzędu administracji samorządowej do programu certyfikowanych szkoleń informatycznych związane jest z wymogiem podpisania papierowej wersji deklaracji przystąpienia do Programu eAdministracja w biurze sekretariatu eAdministracja lub też wysłania jej pocztą na adres biura (deklarację przystąpienia do programu można pobrać z serwisu internetowego). Procedura rekrutacyjna do programu szkoleń prowadzona jest przez administrację projektu, która w trakcie realizacji programu kontaktuje się z zarejestrowanymi w portalu eAdministracja uczestnikami, przekazując im szczegółowe instrukcje odnośnie korzystania ze wsparcia.

Przez skierowanie pracownika urzędu administracji samorządowej do udziału w projekcie rozumie się zgodę przełożonego na poświęcenie do celów realizacji szkolenia przez skierowanego pracownika jego czasu pracy w wymiarze 10 godzin, co stanowi wymagany wkład własny w formie niepieniężnej od jednostki samorządu terytorialnego, na każdego pracownika biorącego udział w Programie eAdministracja.

5. Punkt §13.4 przestaje obowiązywać z dniem 01.01.2012 r.

§14

1. Pierwsza edycja Programu eAdministracja poza pracownikami urzędów administracji publicznej zakłada bezpłatne objęcie wsparciem co najmniej 1000 pracowników urzędów administracji samorządowej (w tym co najmniej 800 pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) w formie certyfikowanych w europejskim programie EITCI e-Government szkoleń ICT, realizowanych w zdalnym trybie e-learning (koszt objęcia wsparciem programu eAdministracji 1000 pracowników samorządowych jest finansowany z Budżetu Państwa oraz środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie podnoszenia jakości działania urzędów administracji samorządowej poprzez program szkolenia kadr w zakresie kluczowych kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” zgodnie z umową nr POKL.05.02.01-00-112/09-00 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w działaniu 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", poddziałaniu 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

2. W puli dostępnych miejsc dla pracowników administracji samorządowej pierwszeństwo do otrzymania wsparcia przysługuje pracownikom urzędów gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Gdy całkowity udział w szkoleniu pracowników administracji samorządowej spoza grupy pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przekroczy 200 osób, realizator zastrzega sobie prawo dalszego przyjmowania na szkolenie jedynie pracowników administracji samorządowej, którzy spełniają powyższe kryterium.

§15

Wybór podmiotów do objęcia wsparciem Programu eAdministracja w trakcie pierwszej edycji odbywać się będzie w ramach zaplanowanej akcji informacyjnej w mediach, skierowanej również bezpośrednio do pracowników oraz urzędów administracji publicznej z obszaru całego kraju. Warunkiem koniecznym dla objęcia wsparciem Programu eAdministracja opisanym w §13 pkt.1 jest spełnienie kryteriów określonych w §11 oraz dopełnienie procedur określonych w §13 pkt. 3 i pkt. 4. Rekrutacja do programów certyfikowanych szkoleń informatycznych będzie prowadzona w oparciu o punktowy kwestionariusz kwalifikacyjny (uwzględniający kryterium preferencyjne, zajmowane stanowisko pracy w urzędzie administracji publicznej oraz kolejność zgłoszenia) do wyczerpania miejsc i do dnia 30 czerwca 2012 roku (liczy się data rejestracji w serwisie internetowym Programu eAdministracja).


VI. Postanowienia końcowe

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku.

§17

Sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Programu eAdministracja w porozumieniu z konsorcjum realizującym.Wersja regulaminu dla pracowników administracji niesamorządowej (tzn. jednostek innych, niż urzad gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski)


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

eAdministracja


I. Informacje wstępne

§1

Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania ze wsparcia Programu eAdministracja.

§2

Program eAdministracja realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. W skład krajowego konsorcjum realizującego Program eAdministracja wchodzi Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące w ramach firmy CompSecur Sp. z o.o. (lider konsorcjum, zwany dalej Realizatorem) oraz krajowa sieć naukowa KBN LFPPI przy Politechnice Wrocławskiej (partner konsorcjum).

§3

Pierwsza edycja Programu eAdministracja realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§4

Udział w Programie eAdministracja dla wszystkich podmiotów objętych wsparciem jest nieodpłatny.

§5

Nadzór organizacyjny nad realizacją programu sprawuje Kierownik Programu eAdministracja.

§6

Nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń w ramach programu sprawuje Rada Naukowa Programu eAdministracja, tworzona przez przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład konsorcjum realizującego, będących jednocześnie kierownikami odpowiednich zespołów dydaktycznych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych obszarów programowych. Rada Naukowa ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny szkoleń oraz kształt i zakres egzaminów.


II. Dane kontaktowe i biuro Programu eAdministracja

§7

Biuro sekretariatu Programu eAdministracja znajduje pod adresem: ul. Piłsudskiego 74, p. 309 (budynek NOT, III piętro) we Wrocławiu (kod pocztowy 50-020). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 13-17. Bezpośredni numer telefoniczny biura sekretariatu Programu eAdministracja to 0 71 722 5968 (numer faxu to 0 71 722 8039).

§8

Dla obsługi informacyjnej Programu eAdministracja uruchomiona została infolinia telefoniczna: 0 801 011 647, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17. Kontaktowy adres e-mail Programu to info@eadministracja.pl, a strona internetowa to www.eadministracja.pl.


III. Cel Programu eAdministracja i sposoby jego realizacji

§9

Nadrzędnym celem Programu eAdministracja jest podniesienie jakości działania urzędów administracji publicznej w skali całego kraju, w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i związanych z nimi kompetencji kluczowych, poprzez objęcie kadr urzędów programem certyfikowanych szkoleń e-Learning w zakresie ICT (przygotowanie kompetencyjne do wdrożenia rozwiązań informatycznych elektronicznej administracji, zgodnych ze standaryzującymi programami IDABC oraz ISA Komisji Europejskiej, jak również przygotowanie do obsługi klientów elektronicznej administracji oraz zwiększenie efektywności wykonywania zadań pod względem merytorycznym i organizacyjnym). Program realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli.

§10

Program eAdministracja realizuje cel ogólny poprzez wdrażanie szeregu działań ukierunkowanych na:

1. Prowadzenie platformy internetowej eAdministracja.pl, pełniącej rolę krajowego centrum informacyjno-szkoleniowego ICT dla kadr administracji publicznej.

2. Organizację bezpłatnych oraz certyfikowanych przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI szkoleń ICT e-Learning, zakończonych prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem, potwierdzającym nabycie kwalifikacji ICT wymaganych w ramach efektywnego wykorzystywania nowoczesnych elementów elektronicznej administracji, specyfikowanych przez programy Komisji Europejskiej IDABC i ISA (certyfikat wydawany jest w Brukseli przez Instytut EITCI w języku angielskim wraz z odpisem i suplementem w języku polskim).

3. Organizację akcji informacyjnej, promującej nabywanie kluczowych kompetencji informatycznych z zakresu elektronicznej administracji przez kadry urzędów administracji publicznej.


IV. Podmioty objęte wsparciem w Programie eAdministracja

§11

Program eAdministracja skierowany jest do pracowników urzędów administracji publicznej z obszaru całego kraju. Do udziału w Programie przystąpić mogą pracownicy wszystkich urzędów administracji publicznej funkcjonujących na terenie całej Polski.

§12

Preferencyjny dostęp do Programu mają wszyscy niepełnosprawni pracownicy urzędów administracji publicznej, którzy objęci zostaną wsparciem zaplanowanym w Programie eAdministracja poza kolejnością, przed pozostałymi uczestnikami.


V. Formy wsparcia w Programie eAdministracja i procedury dostępu

§13

1. Wsparcie w ramach Programu eAdministracja, skierowanego do pracowników urzędów administracji publicznej z obszaru całego kraju, obejmuje certyfikowane szkolenia informatyczne dla kadr administracji publicznej w formie kursów realizowanych zdalnie na platformie e-learning, mających na celu umożliwienie kadrom administracji publicznej nabycia i formalnego potwierdzenia międzynarodowym certyfikatem EITCI najistotniejszych kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystania informatycznych komponentów administracji elektronicznej (zgodnie z programami Komisji Europejskiej IDABC oraz ISA). Certyfikaty wydawane są w języku angielskim wraz z odpisem i suplementem w języku polskim przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European IT Certification Institute) w ramach Programu EITCA e-Government (European IT Certification Academy for Electronic Government).

2. Szkolenie realizowane w Programie eAdministracji obejmuje programową zawartość merytoryczną 90 godzin, przy czym czas na jego realizację jest zależny od możliwości i predyspozycji uczestnika (maksymalny okres realizacji szkolenia wynosi 3 miesiące, jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony na prośbę uczestnika). Szkolenie odbywa się w asynchronicznym trybie zdalnym za pośrednictwem platformy e-learning w Internecie, zapewniając elastyczność czasową organizacji nauki.

3. W celu skorzystania z wyżej wymienionej formy wsparcia pracownik urzędu administracji publicznej w trakcie trwania Programu rejestruje się w serwisie internetowym eAdministracja.pl, elektronicznie składając deklarację przystąpienia do Programu eAdministracja.

4. Przystąpienie pracownika urzędu administracji publicznej do programu certyfikowanych szkoleń informatycznych związane jest z wymogiem podpisania papierowej wersji deklaracji przystąpienia do Programu eAdministracja w biurze sekretariatu eAdministracja lub też wysłania jej pocztą na adres biura (deklarację przystąpienia do programu można pobrać z serwisu internetowego). Procedura rekrutacyjna do programu szkoleń prowadzona jest przez administrację projektu, która w trakcie realizacji programu kontaktuje się z zarejestrowanymi w portalu eAdministracja uczestnikami, przekazując im szczegółowe instrukcje odnośnie korzystania ze wsparcia.

§14

Wybór podmiotów do objęcia wsparciem Programu eAdministracja w trakcie pierwszej edycji odbywać się będzie w ramach zaplanowanej akcji informacyjnej w mediach, skierowanej również bezpośrednio do pracowników oraz urzędów administracji publicznej z obszaru całego kraju. Warunkiem koniecznym dla objęcia wsparciem Programu eAdministracja opisanym w §13 pkt.1 jest spełnienie kryteriów określonych w §11 oraz dopełnienie procedur określonych w §13 pkt.3. Rekrutacja do programów certyfikowanych szkoleń informatycznych będzie prowadzona w oparciu o punktowy kwestionariusz kwalifikacyjny (uwzględniający kryterium preferencyjne, zajmowane stanowisko pracy w urzędzie administracji publicznej oraz kolejność zgłoszenia) do wyczerpania miejsc i do dnia 30 czerwca 2012 roku (liczy się data rejestracji w serwisie internetowym Programu eAdministracja).


VI. Postanowienia końcowe

§15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku.

§16

Sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Programu eAdministracja w porozumieniu z konsorcjum realizującym.

Szkolenia informatyczne CompLearn