Instytut EITCI

Program "eAdministracja" realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli.

Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) to działająca nie dla zysku międzynarodowa organizacja pozarządowa. Prawną działalność Instytutu EITCI regulują zapisy artykułu III Konstytucji Belgijskiej, nadające osobowość prawną organizacjom działającym na rzecz dobra publicznego. Siedziba Instytutu EITCI mieści się w Brukseli przy Avenue des Saisons 100-102 (bte 30, 1050 Brussels).

Misją Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w społeczeństwie międzynarodowym poprzez podnoszenie poziomu jakości międzynarodowych standardów certyfikacyjnych w zakresie ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych), rozwój niezależnych metodologii, prace badawcze, upowszechniające oraz zwiększające ogólną dostępność kwalifikacji informatycznych dla obywateli wszystkich państw.

Realizując cele statutowe Instytut EITCI podejmuje następujące działania w wymiarze międzynarodowym:

  • Scalanie środowisk akademickich związanych z obszarem szkoleń informatycznych w Europie i poza Europą oraz promowanie interakcji w ramach środowisk akademickich z różnych dyscyplin informatyki, takich jak programowanie, inżynieria systemów, sieci, projektowanie multimedialne, bezpieczeństwo i sztuczna inteligencja;

  • Budowanie i wspieranie dialogu pomiędzy środowiskami akademickimi, legislacyjnymi i przemysłowymi oraz promowanie debaty ukierunkowanej na główne problemy związane z rozwojem i standaryzacją międzynarodowych programów oraz metodologii szkoleń informatycznych i certyfikacji informatycznych;

  • Podejmowanie i wykonywanie aktywności badawczo-rozwojowych w obszarze programów i metodologii szkoleń informatycznych i certyfikacji informatycznych;

  • Doradzanie w obszarze formułowania polityki oraz formowania dobrych praktyk certyfikacji IT w oparciu o obiektywne badania i kolektywną więdzę środowisk związanych z Instytutem;

  • Podejmowanie wszystkich innych aktywności, które podniosą poziom pozytywnego wpływu certyfikacji informatycznych na rozwój wiedzy informatycznej w społeczeństwie międzynarodowym;

Instytut realizuje powyższe działania, m.in. poprzez:

  • Oparcie o działalność członków instytucjonalnych

  • Publikowanie rezultatów badawczych oraz innych pokrewnych opracowań

  • Promowanie rozwoju metodologii i standardów certyfikacji informatycznej

  • Periodyczne organizowanie publicznych seminariów wygłaszanych przez członków środowisk akademickich

  • Organizację międzynarodowych konferencji akademickich, wyjazdów studyjnych, wymianę doświadczeń i wiedzy

Przedstawiciele informatycznych środowisk akademickich i przemysłowych z wielu krajów na świecie współtworzą Instytut EITCI w ramach Komisji celowych realizujących działania Instytutu zgodnie z obowiązującym statutem. Podejmowanie działań w celu zwiększenia dostępności do procedur certyfikacyjnych ICT, w szczególności w odniesieniu do problemu przeciwdziałania indywidualnym barierom w fizycznym do nich dostępie przy zapewnieniu wysokiej wartości poświadczeń kwalifikacyjnych, jest konieczne dla utrzymania ciągłości rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali międzynarodowej. Istotnym celem działania Instytutu EITCI jest intensyfikacja dynamiki rozwoju procesów nauczania ICT zgodnych z niestacjonarnym trybem zdalnej dydaktyki e-learning, poprzez opracowywanie metodologii dla zdalnych systemów testowania, oceny i potwierdzania wiedzy. Prowadzi to do wzrostu dostępu zarówno szkoleń i sposobów potwierdzania nabytych kwalifikacji dla osób indywidualnych na całym świecie, które z powodu towarzyszących barier indywidualnych mogą nie być w stanie sprostać wymogom fizycznej obecności w trakcie standardowych procedur poświadczania wiedzy i umiejętności.

Instytut EITCI aktywnie działa na rzecz zwiększenia dostępu do oceny kwalifikacji i ich formalnego poświadczania w postaci certyfikatów informatycznych, nie tylko wśród zawodowych informatyków w społeczeństwie międzynarodowym. Poziom zależności społeczeństwa od technologii informatycznych stał się tak wysoki, że biegłość w wykorzystaniu ICT jest już nie tylko domeną specjalistów zawodowych, ale wchodzi w zakres kluczowych kompetencji we wszystkich sektorach gospodarki oraz w administracji publicznej. Instytut EITCI zarządza i licencjonuje programy certyfikacyjne, komercyjnie oferowane indywidualnym i instytucjonalnym klientom za pośrednictwem Sieci Licencyjnej EITCI, skupiającej współpracujące firmy szkoleniowe. Firmy te implementują zdalne procedury certyfikacyjno-egzaminacyjne EITCC i EITCA, opcjonalnie rozszerzone o zgodne z programami certyfikacyjnymi stacjonarne lub niestacjonarne metodologie szkoleniowe w danym kraju i języku. Instytut EITCI nie świadczy bezpośrednio komercyjnych usług w zakresie certyfikacji informatycznej lub szkoleń informatycznych dla odbiorców indywidualnych.

Szkolenia informatyczne CompLearn