Konto użytkownika

Wsparcie w programie eAdministracja udzielane jest całkowicie bezpłatnie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa oraz ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypełnienie poniższego formularza swoimi danymi osobowymi oraz naciśnięcie przycisku "Przystąp do Programu" stanowi podpis elektroniczny pod deklaracją przystąpienia do programu eAdministracja (realizowanego w pilotażowej edycji w ramach projektu „e-Urzędnik: wsparcie podnoszenia jakości działania urzędów administracji samorządowej poprzez program szkolenia kadr w zakresie kluczowych kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”, finansowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1 zgodnie z umową z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-122/09-00) jako Beneficjent Ostateczny wsparcia w rozumieniu dokumentów systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, akceptacją warunków Regulaminu programu, oświadczeniem o podaniu swoich prawdziwych danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Realizatora programu eAdministracja i inne podmioty, których udziału wymaga realizacja programu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U. 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe zgodnie z powyższą ustawą podlegają ochronie i nie będą publicznie udostępniane za wyjątkiem nazwy użytkownika (pseudonimu).

Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Ponownie ten sam adres e-mail, w celu weryfikacji jego poprawności. W przyszłości, w przypadku zapomnienia nazwy użytkownika, możliwe jest także zalogowanie przy użyciu adresu e-mail.
1. Dane osobowe
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Powiat Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Ulica Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Numer domu Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Numer lokalu Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Telefon stacjonarny Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Telefon komórkowy Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestniczka rejestrując się w serwisie i przystępując do projektu wyraża zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest określenie skuteczności kanałów informacyjno-promocyjnych, doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb innych uczestników. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Płeć Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
W przypadku bycia zatrudnionym w urzędzie administracji samorządowej (urząd gminy, urząd powiatu, urząd marszałkowski) wymagane jest zaznaczenie tego pola.
3. Dane urzędu
Nazwa instytucji zatrudnienia Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
NIP instytucji zatrudnienia Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Typ instytucji zatrudnienia Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Województwo Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Powiat Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Kod pocztowy Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Miejscowość Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Ulica Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Nr budynku Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Nr lokalu Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Newsletters
Zabezpieczenie
Poniższe zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem w celu przeciwdziałania spamowi.

Informacja

Naciskając przycisk “Przystąp do programu”, będąc świadomym odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że podałem swoje prawdziwe dane osobowe oraz inne informacje zgodne ze stanem faktycznym, jak również deklaruję przystąpienie do projektu "e-Urzędnik: wsparcie podnoszenia jakości działania urzedów administracji samorządowej poprzez program szkolenia kadr w zakresie kluczowych kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)", współfinansowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1 zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-112/09 jako Beneficjent Ostateczny wsparcia w rozumieniu ram prawnych systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Naciśnięcie przycisku spowoduje przesłanie na serwer realizatora zestawu danych identyfikujących w postaci zawartości powyższego formularza, adresu IP komputera oraz znacznika czasowego sesji, co stanowi złożenie podpisu elektronicznego pod treścią niniejszej deklaracji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. projektu jest Minister Rozwoju Regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Szkolenia informatyczne CompLearn