Zawartość programowa szkolenia

Program merytoryczny szkolenia skupia się wokół najistotniejszych kompetencjach z zakresu ICT wymaganych do swobodnego i efektywnego wykorzystywania technologii informatycznych w ramach elektronicznej administracji. Program m.in. zawiera: przegląd programów IDABC oraz ISA, będących kluczowymi elementami wdrażania elektronicznej administracji w Europie, obsługę oprogramowania biurowego oraz zagadnienia związane z sieciami komputerowymi. W ramach szkolenia nacisk został położony na bardzo istotne, w ramach pracy z technologiami ICT, aspekty bezpieczeństwa: od formalnych aspektów bezpieczeństwa (ustaw, metodologii, licencji) przez praktyczne wykorzystanie technik bezpieczeństwa w postaci polityk, audytów, analiz ataków i zagrożeń, aż do nowoczesnych technologii w postaci podpisu elektronicznego czy kryptografii kwantowej.

Poniżej przedstawiono merytoryczną zawartość programu szkolenia ICT:

 1. Podstawy pracy z pakietem biurowym Office (Microsoft Office 2007 i 2010 oraz OpenOffice)
 2. Wykorzystanie sieci informatycznych
 3. Wprowadzenie do programu IDABC/ISA
 4. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji
 5. Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji
 6. Nowoczesne trendy w bezpieczeństwie informacji, kryptografia kwantowa

 
Szczegółowy zakres tematyczny zawartych materiałów przedstawia się następująco:

1. Podstawy pracy z pakietem biurowym Office (Microsoft Office 2007 i 2010 oraz OpenOffice)

 • Podstawowe informacje i narzędzia edytora tekstowego (Microsoft Office Word i OpenOffice Writer)
  • Edycja i tworzenie dokumentów tekstowych
  • Formatowanie tekstu
  • Tworzenie i formatowanie spisu treści
  • Wstawianie i formatowanie tabel w dokumencie
  • Wstawianie i edytowanie obiektów
  • Edycja stopki i nagłówka
  • SmartArty – gotowe schematy szablonów
 • Wprowadzenie i przegląd funkcjonalności aplikacji zarządzającej arkuszami kalkulacyjnymi (Microsoft Office Excel i OpenOffice Calc)
  • Podstawowe wiadomości na temat arkusza kalkulacyjnego
  • Komórka jako element arkusza
  • Formatowanie komórek
  • Sposoby reprezentowania liczb
  • Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w biznesie
  • Przegląd podstawowych funkcji matematycznych
   • Wyznaczanie amortyzacji
   • Funkcje finansowe
  • Tabele przestawne
  • Grupowanie, sortowanie i sprawdzanie poprawności danych
  • Tworzenie wykresów
   • Dostępne narzędzia służące do edycji wykresów
  • Instalacja modułu Solver
  • Zastosowania narzędzia Solver
  • Język Visual Basic
   • Typy zmiennych oraz składnia definicji
   • Pętle i instrukcje warunkowe
   • Implementacja mikroprogramów – makr
 • Przedstawienie funkcjonalności aplikacji przeznaczonej do tworzenia prezentacji multimedialnych (Microsoft Power Point i OpenOffice Impress)
  • Tworzenie prezentacji
  • Wprowadzanie zmian do istniejących slajdów
  • Dodawanie i modyfikacja obiektów
  • Elementy graficzne prezentacji
   • Obrazy
   • SmartArty
   • Tabele
  • Dodawanie i modyfikacja animacji obiektów
  • Przejścia pomiędzy slajdami
  • Sortowanie slajdów

 •  
  2. Wykorzystanie sieci informatycznych

 • Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komunikacyjnych
 • Modele budowy sieci komunikacyjnych
 • Paradygmaty komunikacji sieciowej
  • Sieci z komutacją łącz
  • Sieci z komutacją pakietów
 • Topologia sieci
  • Przegląd topologii sieciowych
  • Klasyfikacja topologii ze względu na własności
  • Topologie sieciowe na różnych poziomach abstrakcji
 • Warstwowy model komunikacji sieciowej
  • Model referencyjny ISO/OSI
  • Uproszczony model warstwowy
 • Technologie i protokoły warstw medium komunikacyjnego
  • Sieci LAN - standard Ethernet
  • Sieci rozległe WAN
 • Urządzenia sieciowe działające w warstwach medium
 • Sieci bezprzewodowe
  • Standardy, funkcjonalność oraz zastosowanie
  • Sieci mobilne – technologie komórkowe
  • Pasmo radiowe i techniki dzielenia dostępu do łącza
 • Sieć Internet – protokoły warstwy sieciowej
  • Enkapsulacja i transmisja danych
  • Protokół IP
   • Wersje protokołu IP
 • Sieć Internet – protokoły transportowe
  • Protokół TCP oraz UDP
 • Warstwa aplikacji dla sieci Internet – usługi sieciowe
  • Poczta elektroniczna
   • Protokoły komunikacyjne
  • Usługa WWW – protokół http
  • Transfer plików – protokół FTP
 • Śledzenie przepływu pakietów sieciowych za pomocą aplikacji Wireshark

 •  
  3. Wprowadzenie do programu IDABC/ISA

 • Wprowadzenie – podstawowe informacje na temat programu IDABC
 • Kryteria kwalifikowania projektów do programu IDABC
 • Środki horyzontalne jako składowe projektów w ramach programu IDABC
  • Opis oraz zastosowanie wybranych środków
 • Projekty wspólnego zainteresowania
  • Spis oraz przeznaczenie projektów pod kątem e-Administracji
 • Inicjatywa i2010
  • Cele inicjatywy i2010
  • Wdrażanie inicjatywy i2010 i jej rezultaty
 • Portal Twoja Europa jako źródło informacji na temat krajów Unii Europejskiej
  • Zasada działania i zawartość portalu
  • Rozwiązywanie problemów obywateli i przedsiębiorstw przy użyciu sieci SOLVIT
 • Technologia podpisu elektronicznego
  • Cechy i zasada działania
  • Omówienie zastosowań
 • E-Administracja w Polsce
  • Strategia rozwoju elektronicznej administracji
  • Przegląd e-usług
  • Główne problemy z wdrożeniem e-administracji
 • Program ISA jako następca programu IDABC
  • Podstawowe informacje oraz cechy programu ISA
  • Finansowanie oraz koordynacja programu ISA
 • Platforma ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej)
  • Rola i funkcje platformy ePUAP
  • Korzyści wynikające z platformy ePUAP

 •  
  4. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji

 • Opis zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego
  • Zagrożenia celowe
  • Zagrożenia niecelowe
 • Rodzaje szkodliwego oprogramowania
  • Skutki działania
  • Metody ochrony
  • Wykaz oprogramowania szpiegującego
 • Zagadnienie polityki bezpieczeństwa informatycznego
  • Obszary polityki bezpieczeństwa
  • Przykłady zasad polityki bezpieczeństwa
 • Audyt bezpieczeństwa informatycznego
  • Informatyczne narzędzia auditingowe
 • Skanery bezpieczeństwa on-line
 • Bezpieczne serwisy WWW
 • Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu usługi SCP
 • Szyfrowanie plików w systemie Microsoft Windows z wykorzystaniem mechanizmu EFS (Encrypted File System)
 • Pozyskiwanie certyfikatu dla podpisu cyfrowego
 • Podpisywanie i szyfrowanie poczty e-mail
 • Podpisywanie dokumentów pakietu Office
 • Zapoznanie się z aplikacjami wykrywającymi niebezpieczne oprogramowanie szpiegujące
 • Analiza uruchomionych procesów za pomocą odpowiednich narzędzi

 •  
  5. Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji

 • Wstęp do bezpieczeństwa i zagrożeń informatycznych
 • Normy i polityki bezpieczeństwa
  • Poznanie najpopularniejszych norm zwiększających poziom bezpieczeństwa informatycznego
 • Zarządzanie ryzykiem towarzyszącym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym
  • Szacowanie ryzyka
 • Wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji
 • Metody przeprowadzania audytów teleinformatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw
 • Aspekty prawne związane z elektronicznym przetwarzaniem oraz bezpieczeństwem informacji m.in.:
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawa o podpisie elektronicznym
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Prawo bankowe
  • Prawo telekomunikacyjne
  • Kodeks karny
 • Modele licencyjne oprogramowania
  • EULA – umowa licencyjna użytkownika końcowego
  • Projekt GNU – wolne oprogramowanie
 • Zasady projektowania bezpiecznych systemów
 • Model STRIDE – klasyfikacja zagrożeń zidentyfikowanych w systemie
  • Analiza systemu za pomocą diagramu przepływu danych (DFD – Data Flow Diagram)
  • Budowanie modelu zagrożeń w metodologii STRIDE

 •  
  6. Nowoczesne trendy w bezpieczeństwie informacji, kryptografia kwantowa

 • Klasyczne podejście do bezpiecznego przesyłania informacji
  • Ogólna koncepcja bezpiecznych kanałów informacyjnych
  • Kryptografia z kluczem prywatnym
  • Kryptografia z kluczem publicznym
  • Uwierzytelnianie – wiarygodność przesyłanych informacji
  • Kanały informacyjne z szumem – postępowanie z błędami transmisji
   • Detekcja błędów
   • Korekcja błędów
  • Słabości kryptografii klasycznej
 • Koncepcja absolutnie bezpiecznych kanałów kwantowych
  • Podstawowe idee informacji kwantowej
   • Pojęcie qubitu
   • Twierdzenie no-cloning
  • Kwantowe przetwarzanie informacji w praktyce
  • Wykorzystywanie mechaniki kwantowej do ochrony informacji klasycznej
  • eAdministracja

  • Kwantowa dystrybucja klucza bez splątania
   • Kluczowe własności spolaryzowanych fotonów
   • Potencjalne ataki na schemat kwantowej dystrybucji klucza
   • Kanały kwantowe z szumem
  • Wzmacnianie prywatności
  • Kompletny schemat bezpiecznej komunikacji
  • Praktyczne realizacje kryptografii kwantowej
  • Sieć kwantowa DARPA
  • Zastosowanie mechaniki kwantowej w kryptografii do generacji liczb losowych
  • Przyszłość kryptografii kwantowej
 • Przygotowanie i poznanie środowiska pracy dla Wirtualnego Laboratorium Kryptografii Kwantowej
 • Szkolenia informatyczne CompLearn